Allmänna Affärsvillkor

Allmänna villkor för Cyrus Technology GmbH


Leveranserna, tjänsterna och erbjudandena från Cyrus Technology GmbH (nedan kallad ägare) sker uteslutande på grundval av dessa villkor. De gäller därför även för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen har avtalats. Detta gäller också om ägaren levererar leveransen till kunden villkorslöst i kunskap om motstridiga eller avvikande förhållanden hos kunden. Senast med mottagandet av varorna eller tjänsten anses villkoren vara accepterade.

Eventuella avvikelser från dessa villkor gäller endast genom skriftlig bekräftelse från innehavaren.

1. Kontraktering

a. Erbjudanden och information om enheter som distribueras av innehavaren är icke bindande. Produktbeskrivningar, till exempel data och dokument för enheter som distribueras av ägaren, är endast ungefärliga och utgör inte garanterade egenskaper.

b. Kundens beställningar är bindande erbjudanden, som ägaren accepterar antingen genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller genom att leverera varorna till det fakturerade slutpriset. Om de beställda varorna inte har accepterats för en beställning vid samtal inom en månad från dagen för orderbekräftelsen, upphör ägarens leveransskyldighet. Kunden förblir skyldig att ringa och ta emot varorna.

c. Om kunden beställer varan via online-butiken bekräftar ägaren omedelbart mottagandet av beställningen. Mottagningsbekräftelsen utgör inte ett bindande godkännande av beställningen. Denna är reserverad för orderbekräftelsen.

d. Beställningsbekräftelsen blir en del av kontraktet. Kunden är skyldig att kontrollera orderbekräftelsen efter mottagandet avseende korrekthet.

2. Leveranstider och datum, ångerrätt

Leveranstider eller -datum, som kan avtalas som bindande eller icke-bindande, måste vara skriftliga.

Avtalet ingås med förbehåll för korrekt och snabb leverans av ägarens leverantör. Detta gäller endast i händelse av att ägaren inte är ansvarig för utebliven leverans, i synnerhet vid slutförande av kongruent säkringstransaktion med ägarens leverantör. Kunden informeras omedelbart om tjänstens otillgänglighet. I händelse av redan betalad ersättning kommer denna att återbetalas omedelbart.

Ägaren ansvarar inte heller för leverans- och tjänsteförseningar på grund av force majeure och händelser som avsevärt försvårar eller omöjliggör ägarens leverans – hit hör i synnerhet strejk, lockout, officiell order, betydande förändringar i energikostnader, frakt eller andra relevanta tillhörande kostnader etc., även om de inträffar hos våra leverantörer eller deras underleverantörer – trots bindande överenskomna tidsfrister och datum.

De ovannämnda leverans- eller tjänsteförseningarna berättigar båda parter att, inom en rimlig tidsperiod på tre veckor efter tillkännagivandet och meddelande om orsaken till felet, anpassa avtalet efter de förändrade omständigheterna eller upphäva avtalsförhållandet i enlighet med bestämmelserna för hävningsrätt enligt, §§ 346 ff. BGB.

De ger ägaren rätt att skjuta upp leveransen eller tjänsten under tiden som störningen varar plus en rimlig startperiod eller att dra sig ur avtalet helt eller delvis på grund av den del som ännu inte är uppfylld. Om avbrottet varar mer än tre månader har köparen rätt att, efter en rimlig tidsperiod, dra sig ur avtalet för den del av avtalet som ännu inte har uppfyllts. Om leveranstiden förlängs eller om ägaren frigörs från sin skyldighet kan köparen inte härleda några skadeståndskrav från detta.

Varorna som ägaren har levererat till kunden får inte tas bort från det avtalade leveranslandet. Om en export av varorna trots allt sker måste detta godkännas i enlighet med utrikeshandelslagarna i Förbundsrepubliken Tyskland eller varornas ursprungsland. Samtycket måste begäras av kunden.

3. Priser

Alla priserbjudanden och information utanför orderbekräftelsen är icke-bindande och friblivande och kan när som helst ändras av ägaren.

Priser inkluderar varken transport-, förpacknings- eller försäkringskostnader.

4. Betalningsvillkor

Inköpspriset och priserna för tilläggstjänster förfaller till betalning vid överlämnandet av det köpta föremålet och överlämnandet eller översändande av fakturan för betalning, och ska omedelbart betalas utan avdrag såvida inte annat skriftligen har avtalats. En betalning anses endast utförd om ägaren kan förfoga över beloppet. Ägaren har rätt, trots annan överenskommelse med köparen, att först dra av betalningar från en äldre skuld och kommer att informera köparen om vilken typ av avräkning som har gjorts. Om kostnader och ränta redan har uppstått har ägaren rätt att först tilldela betalningen till kostnaderna, sedan till räntan och sist av allt till huvudskulden.

Ägaren har rätt att tilldela anspråk från sina affärsrelationer.

Om kunden har kommit efter med betalningen av en eller flera fordringar, inte uppfyllt väsentliga avtalsmässiga skyldigheter eller om ägaren har blivit medveten om omständigheter som kan minska kundens kreditvärdighet, i synnerhet bl.a. betalningsinställelse, i väntan på avveckling eller konkurs, förfaller alla fordringar omedelbart till betalning. Vid försenad betalning har ägaren dessutom rätt att debitera vanlig bankränta, dock minst en dröjsmålsränta på 8% över ECB:s basränta. Hävdandet om ytterligare skador orsakade av förseningar förblir reserverade. Om kunden ligger efter med betalning har ägaren rätt att enligt §§ 286 ff., 324 ff. BGB hålla inne andra avtalade eller framtida leveranser eller att endast utföra leveranser mot förskottsbetalning eller kontant vid leverans. Om kunden inte löser ut ett postförskott har ägaren rätt att, utan att det påverkar andra avtalsrättigheter på annat sätt för kundens räkning eller för egen räkning, sälja och att fakturera kunden mellanskillnaden mellan avtalat inköpspris och uppnått inköpspris som har uppstått på grund av nödförsäljningen.

Kunden kan endast avräkna användarens fordringar om kundens motkrav är obestridd eller om det finns en lagligt giltig titel; denne kan endast hävda en rätt till kvarhållande i den mån den är baserad på fordringar som härrör från köpeavtalet.

Kunden måste stå för alla avgifter, kostnader och utgifter som uppstår i samband med framgångsrik rättstvist mot denne utanför Tyskland.

5. Avtalsändring och/eller -tillägg

För att avtalsändringar och/eller -tillägg samt muntliga avtal ska bli effektiva krävs en skriftlig bekräftelse av ägaren. Ägarens säljare är inte behöriga att göra muntliga sidoavtal eller ge muntliga försäkringar som går utöver innehållet i det skriftliga avtalet.

6. Riskövergång

Så snart som varan har överlämnats av ägaren till en speditör, transportör, ett annat beroende transportföretag eller annan person avsedd för transport, med syfte att skicka den till kunden, överförs risken för en oavsiktlig försämring eller oavsiktlig förstörelse av varan till kunden. Leveransmetod inklusive förpackning och beslutet om varan ska levereras till kunden av ett inhemskt leveranslager eller en utländsk tillverkare/underleverantör åligger ägarens rimliga bedömning, såvida inte annat har avtalats.

Transport-, frakt- och förpackningskostnader debiteras sedan kunden.

7. Äganderättsförbehåll

Varorna som ägaren levererar förblir dennes egendom tills alla nuvarande anspråk mot kunden såväl som de framtida, i den mån de avser de levererade varorna, har uppfyllts. Om växel eller check används för att betala fordringarna förblir äganderättsförbehållet tills denna procedur har avslutats.

Kunden har endast rätt att återförsälja de reserverade varorna med äganderättsförbehållet och endast i samband med korrekt affärsverksamhet. Kunden överlåter härmed till ägaren från vidareförsäljning eller av andra skäl rörande villkorade villkor för lagliga krav redan för ägarens säkerhet.

Dessutom har denne inte rätt att förfoga över varorna genom pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse. Kunden har rätt att kassera in tilldelade fordringar i sitt eget namn. Om kunden inte uppfyller sina betalningsförpliktelser korrekt är detta tillstånd för direktdebitering återkallningsbart. De belopp som samlades in på grundval av tillståndet för direktdebitering förvaltas insamlingstillståndet av kunden under separat lagring och bokning för ägaren.

Kunden måste omedelbart meddela ägaren om tillgångar eller krav från tredje part till reserverade produkter och överlämna nödvändiga dokument. Samtidigt är kunden skyldig att informera tredje part om ägarens äganderättsförbehåll. Kostnaderna för eventuella interventioner från ägaren mot borgenär eller mot andra tredje parter som får åtkomst till de reserverade varorna ska bäras av kunden.

Om kunden bryter mot avtalet (särskilt vid försenad betalning) har ägaren rätt att dra sig ur avtalet.

Eventuell bearbetning av äganderätten med andra varor ska utföras av kunden för ägaren utan att dessa blir juridiskt bindande. Om ägarens namn på de reserverade varorna förfaller på grund av bearbetning, blandning eller ihopblandning med andra varor, är det redan avtalat att (sam)äganderätten av ägaren av det enhetliga objektet eller tillgången överförs till ägaren i proportion till värdet (fakturavärde). Denna enhetliga eller faktiska relation skapad av kunden ska hållas kostnadsfritt för ägaren. Vid återförsäljning av det skapade enhetliga eller faktiska föremålet, gäller ovanstående förskottsuppdrag i mängden värdet av de reserverade varorna även för kundens fordringar från återförsäljningen.

De reserverade varorna måste vara tillräckligt försäkrade av kunden mot alla risker. De reserverade varorna måste behandlas försiktigt och noggrant av kunden, lagras separat och märkas som sådana på begäran av ägaren. Kunden tilldelar härmed ägaren det avtalsmässiga, särskilda försäkringsavtalet eller skadeståndskravet som uppstår till följd av skada, förstörelse eller förlust av villkorade varor i beloppet till värdet av de reserverade varorna (fakturavärde). Ägaren ska, efter eget gottfinnande, frisläppa de värdepapper som beviljats den enligt detta äganderättsavtal på kundens begäran, förutsatt att värdet på värdepapperen påvisbart överstiger ägarens utestående fordringar med mer än 20%.

8. Garanti

a. Ägaren är ansvarig inom ramen för de lagstadgade garantikraven under de lagstadgade perioderna beräknade från överlämnandet av varorna till kunden för fel som finns vid varans leverans till kunden. Vid försäljning av begagnade varor eller RMA-varor gäller garantitiden som anges i artikeltexten. Ytterligare garantianspråk är undantagna. De varor som ägaren levererar är felfria i sin design och sitt skick, vilket är vanligt vid leveransen. Mindre avvikelser från det köpta föremålet med avseende på kvalitet, färg, form utgör inte en defekt i den mån de är vanliga i handeln och är rimliga för kunden. Påståenden om materialfel existerar inte om produkten modifieras av kunden eller tredje part, om den är felaktigt installerad, underhållen, reparerad, använd eller utsatt för omgivande förhållanden som inte uppfyller tillverkarens installationskrav, såvida inte kunden bevisar att dessa omständigheter inte är orsaken till den anmälda bristen.

Ägaren övertar inget ansvar för användningen av de levererade varorna för ett specifikt syfte, även om varornas användning diskuterades av ägaren när avtalet ingicks. Ägaren övertar inget ansvar för att funktionerna på programvaran uppfyller kundens krav eller för att avtalsprodukterna kommer att fungera tillsammans med det urval som gjorts av kunden. Garantin är utesluten om de levererade varorna är defekta endast till kommersiell procentandel för sådana produkter. Ansvaret för fel gäller inte om serienummer, typbeteckningar eller liknande markeringar har tagits bort eller gjorts oläsliga.

b. Vid materiell defekt sker påbättring eller kreditnota efter ägarens val. Garantiförpliktelsen för varor som är defekta eller avviker från det överenskomna köpobjektet är begränsat till reparation eller återlämnande av varorna mot ersättning eller kreditering av den returnerade varans värde. Om ägaren först valde reparationen eller ersättningen gäller följande: Om ägaren inte är i stånd att reparera eller byta ut den, om detta är förknippat med oproportionerliga kostnader eller om ägaren inte avhjälper bristerna inom en rimlig uppsägningstid som är skriftlig, har kunden rätt att sänka köpeskillingen eller dra sig ur köpeavtalet.

Om ägaren levererar en ersättningsprodukt i syfte att komplettera prestanda måste kunden överlämna den defekta produkten. Vid hävande kommer kunden att krediteras ett belopp som härrör från inköpspriset minus värdebaserade användningsfördelar. För att bestämma användningsfördelarna beaktas förhållandet mellan köparens användning av objektet och den förväntade totala livslängden (se kreditlistan för aktuellt värde).

c. Kostnader i samband med den kompletterande prestationen ska endast bäras av ägaren i den mån de är lämpliga i enskilda fall, särskilt i förhållande till inköpspriset för varorna. Återbetalningen av utgifterna är begränsad till högst 2% av det ursprungliga värdet på varorna.

d. När det gäller mottagna varor är kunden skyldig att kontrollera dem avseende brister, beskaffenhet och eventuell närvaro resp. särskilda egenskaper i vanlig omfattning efter varans ankomst. Uppenbara fel måste rapporteras skriftligen omedelbart efter upptäckten av ägaren. Om meddelandet om brister inte mottas inom 7 kalenderdagar från leveransdatumet betraktas varorna som godkända.

Om kunden säljer eller bearbetar varorna vidare erkänner denne avsaknaden av brister och överensstämmelse med leveransen. Följaktligen utesluts en garanti för varor som redan har behandlats eller som har sålts efter utgången av ovannämnda tidsfrist för brister med avseende på de fel som kan identifieras genom korrekt inspektion.

e. Återlämnande av varor på grund av felaktig eller annan leverans utan avtal ska överenskommas med ägaren och är endast tillåtet med specifik hänvisning till respektive följesedel/fakturanummer. Risken för oavsiktlig försämring och oavsiktlig förlust tills ägaren har mottagit de returnerade varorna ska bäras av kunden.

f. Varornas slitage är undantagna från garantin. Detta gäller även felaktigt hantering, installation och rengöringsarbeten som har orsakats av kunden. För reparation av defekten som kunden har orsakat beräknar ägaren sina prestationer enligt gällande priser. För reparationsarbeten och utbytesleveranser gäller samma garanti som för originalvaran och endast tills utgången av gällande preskriptionstid.

g. För delar som har monterats för åtgärdande av fel kan kunden hävda anspråk på materiella defekter fram till utgången av produktens preskriptionstid från köpeavtalet.

h. Om granskningen av anmälan om defekter visar att det inte finns något väsentligt fel, kommer kostnaderna för inspektion och reparation att beräknas av ägaren till respektive tillämpliga avgiftssatser.

i. Garantitjänster rör uteslutande tillverkaren av varor och måste hävdas mot dem. Garantianspråk gentemot ägaren är endast tillgängliga för den närmaste kunden och kan inte tilldelas.

9. Ansvar

a. Vi ansvarar för uppsåtligt och grovt försumligt beteende hos våra organ och ombud, liksom oavsett graden av skyldighet, för skador till följd av skada på liv, lemmar eller hälsa.

b. Vi ansvarar vidare för lätt vårdslöshet från våra organ och ombud i händelse av omöjlighet, brist på prestanda, bristande efterlevnad av en garanti eller överträdelse av någon annan väsentlig avtalsenlig skyldighet. Väsentliga avtalsenliga skyldigheter är de vars uppfyllande möjliggör ett korrekt utförande av kontraktet i första hand och på vars efterlevnad du regelbundet kan lita på. I dessa fall är vårt ansvar begränsat till sådana typiska skador som vi rimligen var tvungna att förvänta oss när avtalet ingicks.

c. Ansvar utöver a. och b. i dessa allmänna villkor är undantagna. Detta gäller för alla anspråk på grund av brott mot avtalsförpliktelser och för fordringar som uppstår till följd av skadestånd, men inte för ansvar för fel när avtalet ingicks.

d. Alla ansvarsbegränsningar enligt a. till c. i dessa allmänna villkor gäller också för våra organ och ombud.

e. Fordringar enligt lagen om produktansvar förblir opåverkade.

10. Kvarhållanderätt och förebud mot avräkning

Kunden har inte rätt att utöva en kvarhållanderätt mot ägarens fordringar, såvida det inte är lagligt fastställt eller erkänt av ägaren i skriftligt anspråk. Kunden har inte heller rätt att kvitta mot ägarens befintliga fordringar.

11. Upphovsrätt

Kunden får använda underlag och ritningar samt våra konstruktiva tjänster och förslag för design och tillverkning av beställda delar endast för det avsedda ändamålet. Kunden har inte rätt att göra dessa underlag tillgängliga för tredje part utan samtycke från ägaren eller att göra dem föremål för publikationer.

12. Laga domstol/ort för fullgörande

De skyldigheter som följer av affärsförhållandet med ägaren ska uppfyllas på dennes huvudkontor i Aachen. Aachen gäller som laga domstol för alla nuvarande och framtida fordringar, även växel- och checkfordringar som härrör från affärsförhållandet. Tillämpligt är uteslutande lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, exklusive FN: s försäljningslagstiftning.

13. Användning av webbanalystjänsten från Google Inc.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. “Kakor” , textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress från Google dock att förkorta din IP-adress i förväg i den Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater enligt avtalet över det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och därefter förkortas. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till din webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som Google Analytics har erhållit från din webbläsare kommer inte att slås samman med annan Google-information. Du kan förhindra att kakor lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsar-plug-in som är tillgänglig under följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du kan förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out cookie kommer att ställas in som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats:
Inaktivera Google Analytics

För mer information om användarvillkor och integritet hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://www.google.de/intl/de/policies/. Observera att på denna webbplats har Google Analytics utvidgats med koden ”gat._anonymizeIp ();” för att säkerställa den anonymiserade insamlingen av IP-adresser (så kallad IP-Masking).

14. Integritetspolicy och slutbestämmelser

Ägaren har rätt att lagra och bearbeta de data som kunden tillhandahåller elektroniskt. En radering av datan kräver skriftlig form. Ägaren har då rätt att vidarebefordra kunddata som härrör från avtalsunderlagen eller som är nödvändiga för utförandet av kontraktet till tredje parter, särskilt till kreditinstitut och avtalspartners, om detta tjänar syftet med att behandla beställningen. Tillämpliga bestämmelser om dataskydd följs av ägaren.

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor eller en bestämmelse i samband med andra avtal med kunden är eller blir ineffektiva, förblir effektiviteten på återstående bestämmelser opåverkad. När det gäller den ineffektiva delen åtar sig de avtalsslutande parterna redan nu att göra en bestämmelse som kommer så nära som möjligt till den önskade framgången i enlighet med lagstadgade bestämmelser. I detta fall kommer den ineffektiva bestämmelsen att ersättas av en bestämmelse som kommer närmast det ekonomiska syftet med den ogiltiga bestämmelsen.