Generelle forretningsvilkår

Cyrus Technology GmbHs generelle forretningsvilkår


Leveringene, tjenestene og tilbudene til Cyrus Technology GmbH (heretter kalt «Bruker») skjer utelukkende på grunnlag av disse generelle forretningsvilkårene. De gjelder derfor også for alle fremtidige forretningsforhold, selv om de ikke blir avtalt eksplisitt. Dette gjelder også hvis brukeren utfører leveringen til kunden uten forbehold, vitende om motstridende forretningsvilkår hos kunden eller forretningsvilkår som avviker fra dennes. Senest når mottak av varen eller tjenesten finner sted anses betingelsene som akseptert.

Eventuelle avvik fra disse generelle vilkårene er bare gyldig ved skriftlig bekreftelse fra brukerens side.

1. Inngåelse av avtale

a. Tilbud og informasjon angående enhetene som drives av brukeren er valgfrie og uforpliktende. Produktbeskrivelser, for eksempel data og dokumentasjonsmateriell for enhetene som drives av brukeren, er bare omtrentlige og representerer ikke garanterte egenskaper.

b. Bestillinger fra kunden er bindende tilbud, som brukeren godtar enten ved å sende en skriftlig bekreftelse på oppdraget eller ved at varene levere til den endelige prisen i fakturaen. Hvis de bestilte varene ikke hentet etter muntlig bestilling innen en måned fra datoen for ordrebekreftelsen, faller leveringsplikt til brukeren bort. Kunden er fortsatt forpliktet i forhold til den muntlige bestillingen og til å hente varene.

c. Hvis kunden bestiller varene via nettbutikken, bekrefter brukeren umiddelbart mottak av bestillingen. Bekreftelsen på mottak utgjør ikke noen bindende aksept av ordren. Dette forblir forbeholdt oppdragsbekreftelsen.

d. Oppdragsbekreftelsen blir en del av kontrakten. Kunden er forpliktet til å sjekke oppdragsbekreftelsen etter mottakelse for hvorvidt den faktisk sett er korrekt.

2. Leveringsfrister og -tider, angrerett

Leveringsfrister eller -tider, som kan avtales som bindende eller uforpliktende, trenger skriftlig form.

Inngåelse av kontrakt skjer under forbehold om riktig og rettidig egen innlevering fra brukerens leverandørers side. Dette gjelder bare i tilfelle ikke-leveranse fra brukerens side ikke kan representeres, spesielt ved inngåelse av en kongruent dekningstransaksjon med brukerens leverandør. Kunden underrettes øyeblikkelig om tjenestens utilgjengelighet. Ved allerede betalt vederlag, vil dette beløpet bli tilbakebetalt umiddelbart.

Forsinkelser ved levering og ytelse på grunn av force majeure og hendelser som gjør leveransen betydelig vanskeligere eller umulig for brukeren – spesielt streik, lockout, myndighetenes ordre, betydelige endringer i energikostnader, frakt eller andre relevante tilknyttede kostnader osv., også om dette skulle skje hos våre leverandører eller deres underleverandører – er de heller ikke ansvarlig selv ved bindende frister og tidspunkter.

De nevnte forsinkelsene i levering eller tjeneste gir begge parter rett til å kreve en justering av kontrakten til de endrede omstendigheter innen en rimelig periode på tre uker etter å ha blitt kjent med og varslet om feilen, eller oppsigelse av kontraktsforholdet i samsvar med oppsigelsesbestemmelsene i henhold til Forbundsrepublikken Tysklands lovboks §§ 346 ff.

De gir brukeren rett til å utsette leveringen eller tjenesten i løpet av hendelsens varighet pluss en påfølgende periode av rimelig lengde eller å trekke seg fra kontrakten helt eller delvis på grunn av delen som ennå ikke er oppfylt. Hvis problemet har vart i mer enn tre måneder, har kjøperen rett – etter en rimelig fristperiode – å trekke seg fra kontrakten for den delen av kontrakten som ennå ikke er oppfylt. Hvis leveringstiden forlenges, eller hvis brukeren fristilles fra sin forpliktelse, kan kjøperen ikke fra dette utlede krav om erstatning.

Varene som er levert av brukeren til kunden får ikke føres ut av det landet som varene er avtalt levert til. Dersom en utførsel av varene likevel skulle finne sted, er dette underlagt godkjenning i samsvar med utenrikshandelslovene i Forbundsrepublikken Tyskland eller varenes opprinnelsesland. Det er kunden selv som må søke om godkjenning.

3. Priser

Alle pristilbud og informasjon utenom oppdragsbekreftelsen er uforpliktende og frivillige og kan endres av brukeren når som helst.

Ingen av prisene inkluderer kostnader til transport, emballasje og forsikring.

4. Betalingsvilkår

Kjøpesummen og prisene for tilleggstjenester forfaller ved levering av gjenstand for kjøp og levering eller overføring av faktura for betaling og skal umiddelbart betales uten fradrag, med mindre annet er skriftlig avtalt. En betaling anses kun for å være utført dersom brukeren kan disponere beløpet. Brukeren har rett, til tross for bestemmelser fra kjøperen om det motsatte, først til kredittbetalinger av sin eldre gjeld og vil informere kjøperen om den typen oppgjør som har funnet sted. Hvis det allerede har oppstått kostnader og renter, har brukeren rett til motregning av betalingen først mot kostnadene, deretter mot rentene og til slutt mot hovedtjenesten.

Brukeren har rett til å fratre kravene fra sine forretningsforhold.

Hvis kunden misligholder oppgjør for ett eller flere krav, unnlater av egen skyld å overholde andre vesentlige kontraktsmessige forpliktelser, eller hvis brukeren blir oppmerksom på omstendigheter som kan redusere kundens kredittverdighet, særlig bl.a. innstilte betalinger, tilbakeførsler, i påvente av oppgjør eller insolvens, forfaller alle krav umiddelbart. I tilfelle for sen betaling har brukeren rett til å kreve den vanlige bankrenten, dog minst en misligholdsrente på 8 % over Den europeiske sentralbankens grunnrente. Vi forbeholder oss retten til erstatning for ytterligere skader forårsaket av forsinkelse. Hvis kunden misligholder oppgjør for et krav, berører ikke dette brukerens rettigheter iht. Forbundsrepublikken Tysklands lovboks §§ 286 ff., 324ff. og brukeren er berettiget til å holde tilbake andre avtalte eller fremtidige leveranser, eller, alternativt, til å utføre slike mot betaling på forhånd eller kontant ved levering. Hvis en forsendelse i oppkrav ikke blir innløst av kunden, har brukeren rett til, uten at det berører hennes øvrige kontraktsfestede rettigheter på annen måte, på vegne av kunden, eller for egen regning, å selge og å fakturere kunden forskjellen mellom den avtalte kjøpesummen og kjøpesummen oppnådd ved nødsalget.

Kunden kan bare motregne krav fra brukeren hvis kundens motkrav er ubestridt eller det foreligger en juridisk gyldig tittel; kunden kan bare gjøre gjeldende en rett til å holde varen tilbake i den grad den er basert på krav som følger av kjøpekontrakten.

Kunden skal være ansvarlig for alle gebyrer, kostnader og utgifter som påløper i forbindelse med en juridisk vellykket påtale utenfor Tyskland.

5. Kontraktsendringer og/eller -tillegg

For at kontraktsendringer og/eller -tillegg, samt muntlige avtaler, skal kunne tre i kraft, krever disse en skriftlig bekreftelse fra brukerens side. Brukerens salgsmedarbeidere har ikke fullmakt til å inngå muntlige sideavtaler eller gi muntlige forsikringer som går ut over innholdet i den skriftlige kontrakten.

6. Overføring av risiko

Så snart varene er overlevert av brukeren til en speditør, transportøren, et annet avhengig transportfirma eller annen person som er utpekt til transport med det formål å sendes til kunden, overføres risikoen for utilsiktet forringelse eller utilsiktet tap av varene til kunden. Avgjørelsen ang. forsendelsesmetode, inkludert emballasje, samt avgjørelsen om levering av varene til kunden av et innenlandsk distribusjonssenter eller en utenlandsk produsent/underleverandør, tas etter brukerens eget skjønn, med mindre annen avtale er gjort på forhånd.

Transport-, frakt- og emballasjekostnader vil deretter bli belastet kunden.

7. Eiendomsforbehold

Varene levert av brukeren skal forbli dennes eiendom inntil alle de nåværende krav mot kunden, så vel som fremtidige, er oppfylt, såvidt de er knyttet til de leverte varene. Hvis det brukes en vekslings- eller sjekkprosedyre for å gjøre opp for kravene, forblir eiendomsforbeholdet gyldig inntil denne prosedyren er avsluttet.

Kunden har rett til å videreselge de reserverte varene bare med eiendomsforbehold og bare innenfor rammene av en forsvarlig forretningsdrift. Kunden tildeler herved allerede nå brukeren for brukerens sikkerhet det rettslige grunnlaget fra videresalg eller av andre grunner som gjelder reserverte varer.

Videre har ikke kunden rett til å disponere om varene gjennom pantsettelse eller sikkerhetsoverføring. Kunden har rett til å kreve inn de tildelte kravene i eget navn. Hvis kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser på riktig måte, kan denne innkrevingsautorisasjonen tilbakekalles. Beløp som er samlet inn på grunnlag av innkrevingsautorisasjonen, administreres av kunden på tillitsbasis med separat lagring og bestilling for brukeren.

Kunden må umiddelbart varsle brukeren om tilgang eller krav fra tredjepart på reserverte produkter og overlevere nødvendige bakgrunnsdokumenter. Samtidig er kunden forpliktet til å informere tredjepart om brukerens eiendomsforbehold. Kostnadene ved eventuelle inngrep fra brukerens side mot kreditorer eller mot andre tredjeparter som får tilgang til de reserverte varene, skal bæres av kunden.

Hvis kunden opptrer slik at vedkommende misligholder kontrakten (spesielt ved forsinket betaling), har brukeren rett til å trekke seg fra kontrakten.

Eventuell forestående behandling av de reserverte varene med andre varer skal foretas av kunden for brukeren uten at denne derigjennom blir juridisk forpliktet. Hvis brukerens eiendomsforhold til de reserverte varene bortfaller på grunn av bearbeiding eller blanding med andre varer, avtales det allerede nå at (sameie)forholdet til brukeren overfor det enhetlige objektet eller eiendelen blir overført til brukeren i forhold til verdien (fakturaverdi). Dette av kunden skapte enhetlige gjenstanden eller sammenkoblingen av gjenstander skal oppbevares vederlagsfritt for brukeren. Ved videresalg av den skapte enhetlige gjenstanden eller sammenkoblingen av gjenstander, gjelder ovennevnte fratredelse på forhånd i en størrelsesorden som tilsvarer verdien av de reserverte varene også for kravene fra kunden fra videresalg.

De reserverte varene må av kunden være tilstrekkelig forsikret mot all risiko. De reserverte varene må av kunden behandles med omhu og på en skånende måte, lagres separat og merkes som sådan på forespørsel fra brukeren. Kunden tildeler herved brukeren de avtalefestede, og da spesielt forsikringsmessige krav eller erstatningskrav som måtte oppstå som følge av skade, ødeleggelse eller tap av reserve varer i en størrelsesorden som tilsvarer verdien av de reserverte varene (fakturaverdien). Brukeren skal etter eget skjønn frigjøre den sikkerheten som er gitt gjennom denne eiendomsforbeholdsavtalen på kundens anmodning, forutsatt at verdien av sikkerheten beviselig overstiger brukerens utestående krav med mer enn 20 %.

8. Ytelse av garanti

a. Brukeren skal være ansvarlig innenfor omfanget av lovpålagte garantikrav i løpet av de lovbestemte periodene beregnet fra overlevering av varene til kunden for mangler som foreligger ved levering av varene til kunden. Ved salg av bruktvarer eller RMA-varer gjelder garantiperioden som er angitt i artikkelteksten. Garanti eller garantikrav ut over dette er utelukket. Varene som leveres av brukeren er feilfri i sin utførelse og i den tilstand som er vanlig på leveringstidspunktet. Mindre avvik fra kjøpsgjenstanden med hensyn til kvalitet, farge, form utgjør ikke noen mangel i den utstrekning de er vanlige i handelen og er akseptable for kunden. Påstander om materialfeil faller på sin urimelighet hvis produktet modifiseres av kunden eller tredjeparter, blir feil installert, vedlikeholdt, reparert, brukt eller utsatt for forhold i omgivelsene som ikke oppfyller produsentens installasjonskrav, med mindre kunden beviser at disse omstendighetene ikke er årsaken til de påklagede manglene.

Brukeren påtar seg ikke noe ansvar for brukbarheten til de leverte varene til et bestemt formål, selv om brukerens bruk av varene er gjennomgått i det som er avtalt i kontrakten om muligheter mht. bruk. Brukeren garanterer ikke at funksjonaliteten til programvaren oppfyller kundens krav og at produktene i kontrakten vil fungere sammen i det valget som kunden har tatt. Garantien trer ut av kraft hvis de leverte varene er mangelfulle bare i en prosentgrad som er vanlig for slike alminnelig tilgjengelige produkter. Ansvar for mangler gjelder ikke hvis serienumre, typebetegnelser eller lignende markeringer er fjernet eller gjort uleselige.

b. Hvis det er en vesentlig feil, vil brukeren velge å rette opp denne eller erstatte den med ny vare, evt. gi kreditt. Garantiforpliktelsen for mangelfull vare eller vare som avviker fra den avtalte kjøpsgjenstanden er for brukeren begrenset til utbedring eller tilbakelevering av varene mot erstatningsleveranse eller kreditering av den returnerte varens verdi. I tilfelle brukeren først har valgt reparasjon eller erstatningsleveranse, gjelder forøvrig følgende: Er brukeren ikke i stand til å sørge for reparasjon eller erstatningsleveranse, dersom dette er forbundet med uforholdsmessige kostnader, eller hvis brukeren ikke utbedrer manglene innen en rimelig frist som er satt skriftlig, har kunden rett til reduksjon i kjøpesummen eller til å trekke seg fra kjøpekontrakten.

Hvis brukeren leverer et erstatningsprodukt med det formål å oppfylle avtalen, må kunden levere fra seg det mangelfulle produktet. Dersom kunden trekker seg fra kjøpekontrakten, vil han/hun bli kreditert et beløp som er resultat av kjøpesummen minus verdiøkende fordeler ved bruk. For å fastsette fordelene ved bruk, tas forholdet mellom kjøperens bruk av objektet og forventet total levetid med i betraktningen (jfr. kredittliste for tidsverdi).

c. Utgifter i forbindelse med oppfyllelse av avtalen skal bare bæres av brukeren i den utstrekning det i enkelttilfeller er hensiktsmessig, spesielt i forhold til varenes kjøpesum. Refusjon av utgifter er begrenset til maksimalt 2 % av varenes opprinnelige verdi.

d. Når det gjelder mottatte varer, har kunden plikt til å umiddelbart etter varens ankomst inspisere disse for eventuelle mangler, deres art og potensielle tilstedeværelse av garanterte egenskaper i den utstrekning som i handelsmessige sammenhenger er vanlig. Åpenbare mangler må varsles brukeren skriftlig umiddelbart etter at de er oppdaget. Hvis varselet om mangler ikke mottas innen 7 kalenderdager fra leveringsdato, anses varene som godkjente.

Hvis kunden selger eller behandler varene videre, aksepterer han/hun mangelfriheten og samsvar med leveransen. Følgelig trer en garanti for varer som allerede er behandlet eller som har blitt solgt på nytt etter utløpet av den nevnte klagefristen for mangler, ut av kraft med hensyn til mangler som kan identifiseres ved ordentlig inspeksjon.

e. Retur av varer på grunn av mangelfull eller annen ikke-kontraktsmessig levering må avtales med brukeren og er bare tillatt med spesifikk henvisning til den aktuelle leveringsseddelen/fakturanummeret. Risikoen for utilsiktet forringelse og utilsiktet tap inntil mottak av de returnerte varene av brukeren skal bæres av kunden.

f. Slitasje på varene er i alle tilfeller unntatt fra garantien. Dette gjelder også feil håndtering og installasjonsfeil og rengjøringsarbeid forårsaket av kunden. For reparasjon av mangler forårsaket av kunden på grunn av dette, beregner brukeren for sine ytelser et vederlag i henhold til de til enhver tid gyldige prisene. For reparasjonsarbeid og erstatningsleveranser gjelder samme garanti som for originalvarer, og bare inntil utløpet av gjeldende foreldelsesperiode.

g. For fjerning av mangler på de delene som er installert, kan kunden gjøre gjeldende krav for materielle feil inntil utløpet av varens foreldelsesfrist slik denne går fram av kjøpskontrakten.

h. Hvis gjennomgangen av reklamasjonen av mangler viser at det ikke foreligger noen vesentlig mangel, vil kostnadene for inspeksjonen og reparasjonen beregnes av brukeren til de aktuelt gjeldende avgiftssatsene.

i. Garantitjenester gjelder utelukkende produsenten av varer og må gjøres gjeldende overfor denne. Garantikrav overfor brukeren er bare tilgjengelige for den umiddelbare kunden og kan ikke delegeres.

9. Ansvar

a. Vi er ansvarlig for forsettlig og grovt uaktsom oppførsel fra våre faste medarbeideres og vikarers side, så vel som uavhengig av graden av skyld for skader som følge av skade på liv, lem eller helse.

b. Vi er videre ansvarlig for mindre grad av uaktsomhet fra våre faste medarbeideres og vikarers side i tilfelle umulig utførelse, mislighold av utførelse, manglende overholdelse av garanti eller brudd på annen vesentlig kontraktsforpliktelse. Viktige kontraktsforpliktelser er forpliktelser hvis oppfyllelse gjør det mulig med en korrekt gjennomføring av kontrakten i utgangspunktet, og der du regelmessig kan stole på at den vil bli overholdt. I disse tilfellene er vårt ansvar begrenset til slike for en kontrakt typiske skader som vi rimeligvis ville måtte forvente ved kontraktsinngåelsen.

c. Et ansvar ut over vårt ansvar som nevnt i punkt a. og b. nedenfor i disse generelle forretningsvilkårene er utelukket. Dette gjelder alle krav for brudd på kontraktsmessige forpliktelser og for krav som oppstår som følge av en ikke-tillatt handling, men ikke for ansvar pga. feil ved kontraktsinngåelse.

d. Alle ansvarsbegrensninger i henhold til a. til c. i disse generelle vilkårene gjelder også i våre faste medarbeideres og vikarers favør.

e. Krav i henhold til produktansvarsloven forblir upåvirket.

10. Rett til å holde tilbake og forbud mot motregning

Kunden har ikke rett til å utøve en rett til å holde varer tilbake mot krav fra brukeren, med mindre denne er fastsatt gjennom lov eller anerkjent av brukeren skriftlig. Kunden har heller ikke rett til å motregne foreliggende krav overfor brukeren.

11. Opphavsrettsbeskyttelse

Kunden kan bruke dokumentene og tegningene som er stilt kunden til disposisjon av oss, så vel som konstruktive ytelser og forslag til design og produksjon av bestilte deler bare til det tiltenkte formål. Kunden har ikke rett til å gjøre disse dokumentene tilgjengelige for tredjepart uten samtykke fra brukeren eller å gjøre dem til gjenstand for publikasjoner.

12. Jurisdiksjon/sted for fullbyrdelse

Forpliktelsene som følger av forretningsforholdet som er inngått med brukeren skal fullbyrdes på brukerens hovedkontor i Aachen. Aachen er den eksklusive jurisdiksjon for alle nåværende og fremtidige krav, inkludert vekslings- og sjekkrav som måtte oppstå gjennom forretningsforholdet. Det er utelukkende Forbundsrepublikken Tysklands lovverk som gjelder, med unntak av FNs kjøpsrett.

13. Bruk av webanalysetjenesten til Google Inc.

Dette nettstedet benytter seg av Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. («Google»). Google Analytics benytter seg av såk. «cookies» (informasjonskapsler). Det er tekstfiler som lagres på din PC og gir oss mulighet til å analysere hvordan du bruker nettsidene våre. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av disse nettsidene, sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. I tilfelle IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil IP-adressen din imidlertid bli forkortet av Google i EU-land eller andre avtaleland innenfor rammen av avtalen om EØS. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av dette nettstedets operatør vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sette sammen rapporter om nettstedsaktivitet og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedsaktivitet og internettbruk i forhold til dette nettstedets operatør. IP-adressen som innenfor rammen av Google Analytics overføres fra din nettleser, vil ikke bli koblet sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler gjennom en adekvat innstilling av din nettleserprogramvare; vi påpeker imidlertid at du i så fall nødvendigvis ikke vil kunne benytte deg av samtlige funksjoner på dette nettstedet. I tillegg kan du forhindre at Google samler inn dataene som blir generert av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og behandling av disse dataene fra Googles side ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er tilgjengelig ved å klikke på følgende lenke: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du kan ved å klikke på følgende lenke forhindre innsamling av dine data ved hjelp av Google Analytics. En opt-out-informasjonskapsel vil bli generert for å forhindre at dataene dine blir samlet inn ved fremtidige besøk av dette nettstedet:
Deaktiver Google Analytics

For mer informasjon om brukervilkår og personvern, vennligst se http://www.google.com/analytics/terms/de.html , hhv. https://www.google.de/intl/de/policies/. Vær oppmerksom på at på dette nettstedet har Google Analytics blitt utvidet med koden «gat._anonymizeIp ();» for å sikre en anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-masking).

14. Personvern og avsluttende bestemmelser

Brukeren har rett til å lagre og behandle dataene som kunden har gitt henne elektronisk. Sletting av data krever skriftlig form. Brukeren har da rett til å videreformidle kundedata som stammer fra kontraktsdokumentene eller er nødvendige for gjennomføringen av kontrakten til tredjepart, og da spesielt til kredittinstitusjoner og kontraktspartnere, hvis dette tjener formålet med avviklingen av oppdraget. De gjeldende bestemmelsene om personvern blir overholdt av brukeren.

Skulle enkeltbestemmelser i disse generelle vilkårene eller en bestemmelse innenfor rammen av andre avtaler med kunden være eller bli ineffektive, skal gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene forbli upåvirket. Når det gjelder den ineffektive delen, forplikter avtalepartene seg allerede nå til å fatte en bestemmelse som kommer så nær som mulig den tilstrebede suksessen, i samsvar med lovens bestemmelser. I dette tilfellet vil den ineffektive bestemmelsen erstattes av en bestemmelse som kommer så nært som mulig det økonomiske formålet med den ugyldige bestemmelsen.