Kaupankäynnin Yleiset Ehdot

Cyrus Technology GmbH:N kaupankäynnin yleiset ehdot


Cyrus Technology GmbH: n (jäljempänä ”Valmistaja”) toimitukset, palvelut ja tarjoukset tehdään yksinomaan näiden yleisten ehtojen perusteella. Siksi niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin liikesuhteisiin, vaikka niistä ei olisi nimenomaisesti erikseen sovittu. Tämä pätee myös silloin, kun valmistaja suorittaa toimituksen asiakkaalle ehdoitta ollessaan tietoinen asiakkaan ristiriitaisia tai poikkeavia olosuhteita. Ehdot katsotaan hyväksytyiksi viimeistään tavaroiden tai palvelujen vastaanottamisen yhteydessä.

Poikkeukset näistä yleisistä ehdoista ovat voimassa vain valmistajan kirjallisella vahvistuksella.

1. Loppuhuomautuksia

a. Tarjoukset ja tiedot valmistajan tarjoamista laitteista eivät ole sitovia. Tuotekuvaukset, kuten valmistajan myymien laitteiden tiedot ja asiakirjat, ovat vain likimääräisiä, eivätkä ne takaa tiettyjä ominaisuuksia.

b. Asiakkaan tilaukset ovat sitovia tarjouksia, jotka valmistaja hyväksyy joko lähettämällä kirjallisen tilausvahvistuksen tai toimittamalla tavarat lopulliseen hintaan. Jos tilattuja tavaroita ei ole hyväksytty kuukauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta, valmistajan toimittamisvelvoite mitätöityy. Asiakkaalla on edelleen velvollisuus ilmoittaa ja hyväksyä tavarat.

c. Jos asiakas tilaa tuotteet verkkokaupan kautta, valmistaja vahvistaa heti tilauksen vastaanottamisen. Vastaanottovahvistus ei tarkoita tilauksen sitovaa hyväksymistä. Tämä tapahtuu vasta tilaus vahvistettaessa.

d. Tilauksen vahvistus tulee osaksi sopimusta. Asiakkaan on tarkistettava tilauksen vahvistuksen oikeellisuus sen saatuaan.

2. Toimitusajat ja -ehdot, peruuttamisoikeus

Toimituspäivistä tai määräajoista, jotka voivat olla sitovia tai ei-sitovia, on sovittava kirjallisesti.

Sopimuksen tekeminen edellyttää valmistajan toimittajan asianmukaista ja oikea-aikaista toimitusta. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että toimittamatta jättäminen ei ole valmistajan vastuulla, etenkin silloin, kun on tehty yhteinen suojaussopimus valmistajan ja toimittajan kesken. Asiakkaalle ilmoitetaan heti, jos palvelu ei ole käytettävissä. Jos korvaus on jo maksettu, se on palautettava välittömästi.

Toimitus- ja suoritusviiveet, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä ja tapahtumista, jotka tekevät käyttäjän toimittamisesta huomattavasti vaikeampaa tai mahdotonta – erityisesti lakko, työsulku, viranomaistilaukset, merkittävät muutokset energiakustannuksissa, rahti- tai muut asiaan liittyvät kustannukset jne., vaikka ne koskisivat toimittajiamme tai näiden alihankkijoita – eivät myöskään kuulu valmistajan vastuuseen sitovista määräajoista.

Edellä mainitut toimitus- tai toimitusviiveet antavat molemmille osapuolille oikeuden vaatia sopimuksen mukauttamista muuttuneisiin olosuhteisiin kohtuullisen kolmen viikon ajan kuluessa ongelmasta ilmoittamisesta ja ilmoittamisesta tai sopimussuhteen purkamista lain (BGB § 346 ja seuraavien pykälien) peruuttamismääräysten mukaisesti.

Ne antavat valmistajalle oikeuden lykätä toimitusta tai palvelua tapahtuman ajaksi sekä kohtuullisen aloitusajan sen lisäksi, tai oikeuden peruuttaa sopimuksen kokonaan tai osittain, koska osaa siitä ei ole vielä täytetty. Jos häiriö kestää yli kolme kuukautta, ostajalla on kohtuullisen lisäajan jälkeen oikeus peruuttaa sopimuksesta se osa, jota ei ole vielä täytetty. Jos toimitusaikaa pidennetään tai jos valmistaja vapautetaan velvoitteestaan, ostaja ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia tällä perusteella.

Tuotteita, jotka valmistaja toimittaa asiakkaalle, ei saa viedä sovitusta toimitusmaasta. Jos tavarat viedään ulos, kauppa on kuitenkin hyväksyttävä Saksan liittotasavallan tai tavaroiden alkuperämaan ulkomaankauppaa koskevien lakien mukaisesti. Asiakkaan on itse pyydettävä hyväksyntää.

3. Hinta

Mitkään tilausvahvistuksen ulkopuoliset hintatarjoukset ja tiedot eivät ole sitovia ja ne on annettu vain tiedoksi. Valmistaja voi muuttaa niitä milloin tahansa.

Hinnat eivät sisällä kuljetus-, pakkaus- ja vakuutuskuluja.

4. Maksuehdot

Lisäpalvelujen ostohinta ja hinnat erääntyvät kaupan kohteen toimittamisen ja laskun toimittamisen tai niiden itsensä toimittamisen yhteydessä, ja ne maksetaan välittömästi ilman vähennyksiä, ellei kirjallisesti toisin sovita. Maksua pidetään suoritettuna vasta, kun summa on valmistajan käytettävissään. Valmistajalla on oikeus ostajan vastakkaisista säännöksistä huolimatta ensin hyvittää vanhemman velan maksut, ja se ilmoittaa ostajalle tämän sovittelun laadusta. Jos kustannukset ja korot ovat jo muodostuneet, valmistajalla on oikeus korvata maksulla ensin kustannuksia, sitten korkoja ja lopulta osin pääomaa.

Valmistajalla on oikeus määrätä liikesuhteittensa vaatimukset.

Jos asiakas laiminlyö yhden tai useamman korvausvaatimuksen ratkaisun, ei noudata muita olennaisia sopimusvelvoitteita, tai jos valmistaja saa tiedon olosuhteista, jotka todennäköisesti heikentävät asiakkaan luottokelpoisuutta, erityisesti maksukyvyttömyys tai takaisinperintä, niin kaikki vaatimukset erääntyvät välittömästi maksukyvyttömyyden toteamiseen tai konkurssituomioon mennessä. Lisäksi maksuviivästyksissä käyttäjällä on oikeus periä tavanomainen pankkikorko, mutta vähintään viivästyskorko, joka on 8 % korkeampi kuin EKP:n peruskorko. Mahdollisten myöhästymisen aiheuttamien lisävahinkojen vaatiminen on suljettu pois. Jos asiakas laiminlyö korvausvaatimuksen ratkaisemisen, valmistaja ei rajoita lain ( BGB § 286, 324) mukaisia oikeuksiaan pidättää muut sovitut tai tulevat toimitukset tai vaihtoehtoisesti toteuttaa kauppa vain maksulla etukäteen tai postiennakolla. Jos asiakas ei lunasta toimitusmaksua, valmistajalla on oikeus myydä tuote, ja asiakkaalle sovitun ostohinnan ja laskuttaa tällä hätämyynnillä saavutetun ostohinnan välinen ero, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muuten asiakkaan tai omia sopimusoikeuksiaan.

Asiakas voi kuitata valmistajan vaatimukset vain, jos asiakkaan vastakanne on kiistaton tai jos laillisesti voimassa oleva omistusoikeus on olemassa; hän voi vedota pidätysoikeuteen vain siltä osin kuin se perustuu ostosopimuksesta syntyviin vaatimuksiin.

Asiakas vastaa kaikista maksuista, kuluista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat oikeudellisesti menestyneistä syytteistä Saksan ulkopuolella.

5. Sopimusmuutokset ja/tai -lisäykset

Sopimusmuutosten ja/tai lisäysten sekä suullisten sopimusten pätevyyden takia nämä edellyttävät valmistajan kirjallista vahvistusta. Valmistajan myyjillä ei ole oikeutta tehdä suullisia vakuussopimuksia tai antaa suullisia vakuutuksia, jotka ylittävät kirjallisen sopimuksen sisällön.

6. Riskin siirtyminen

Heti kun asiakas on luovuttanut tavarat huolitsijalle, kuljetusyhtiölle, muulle kuljetuksessa käytettävälle yritykselle tai muulle taholle niiden lähettämistä varten, tavaroiden vahingossa tapahtuvan huonontumisen tai vahingossa tapahtuvan katoamisen riski siirtyy asiakkaalle. Lähetystapa, mukaan lukien pakkaus, sekä päätös siitä, toimittaako tavarat asiakkaalle kotimainen jakelukeskus tai ulkomainen valmistaja/alihankkija, määräytyy valmistajan harkinnan mukaan, ellei toisin ole etukäteen sovittu.

Kuljetus-, toimitus- ja pakkauskustannukset veloitetaan sitten asiakkaalta.

7. Omistuksen pidättäminen

Valmistajan toimittamat tavarat pysyvät sen omaisuutena, kunnes kaikki sen nykyiset ja tulevat asiakkaita koskevat vaatimuksensa, siltä osin kuin ne liittyvät toimitettuihin tavaroihin, täyttyvät. Jos vaatimuksiin liittyvissä tapahtumissa käytetään vekseliä tai sekkiä, omistusoikeuden säilyttäminen on voimassa maksuvälineeseen liittyvän menettelyn loppuun saakka.

Asiakkaalla on oikeus jälleenmyydä varattuja tavaroita vain omistusoikeuden säilyttämisen alaisena ja vain asianmukaisen liiketoiminnan yhteydessä. Asiakas siirtää täten jälleenmyynnistä tai muista tavaroita koskevista syistä johtuvista ehdoista oikeudelliset vaatimukset jälleenmyynnin asiakkaalle jo valmistajan turvallisuuden vuoksi .

Lisäksi hänellä ei ole oikeutta luovuttaa tavaroita pantiksi tai vakuudeksi. Asiakkaalla on oikeus koota osoitetut vaatimukset omiin nimiinsä. Jos asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan asianmukaisesti, tämä perintävaltuutus on peruutettavissa. Kokoamisluvan perusteella kerättyjä eriä asiakkaan on hallinnoitava huolellisesti erillisellä varastoinnilla ja valmistajalle varaamisella.

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava käyttäjälle varattujen tuotteiden joutumisesta kolmansille osapuolille tai kolmansien osapuolten vaatimuksista, sekä luovutettava tarvittavat asiakirjat. Samanaikaisesti asiakas on velvollinen ilmoittamaan kolmannelle osapuolelle valmistajan omistusoikeuden säilyttämisestä. Asiakkaan on vastattava valmistajan mahdollisista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat täytäntöönpanovelkojiin tai muihin kolmansiin osapuoliin, jotka käyttävät varattuja tavaroita.

Jos asiakas toimii sopimuksen vastaisesti (etenkin maksuviivästysten tapauksessa), valmistajalla on oikeus peruuttaa sopimus.

Asiakkaan on suoritettava mahdolliset sellaisten tavaroiden käsittelyt, joiden omistusoikeus säilyy valmistajalla, ilman oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Jos valmistajan varattujen tavaroiden omistusoikeus raukeaa muutosten, yhdistämisen tai muiden tavaroiden kanssa yhdistämisen vuoksi, kuten on aiemmin sovittu, niin valmistajan yhtenäisen esineen tai omaisuuden (yhteis)omistusoikeus siirtyy käyttäjälle suhteessa tavaroiden arvoon (laskun arvo). Tämä asiakkaan luoma yhtenäinen tai tosiasiallinen suhde on pidettävä vapaana valmistajalle aiheutuvista kustannuksista. Kun kyse on myydyn tuotteen tai tosiasiallisen esineen jälleenmyynnistä, yllä oleva varattujen tavaroiden arvon mukainen ennakkomaksu koskee myös asiakkaan jälleenmyynnistä johtuvia vaatimuksia.

Asiakkaan on pidettävä varatut tavarat riittävästi vakuutettuina kaikkien riskien varalta. Asiakkaan on käsiteltävä varattuja tavaroita varovaisesti ja huolellisesti, varastoitava ne erikseen ja valmistajan pyynnöstä merkittävä ne varatuiksi. Asiakas suorittaa valmistajalle sopimukselliset, erityisesti vakuutus- tai vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat varattujen tavaroiden vaurioista, tuhoutumisesta tai katoamisesta valmistajalle varattujen tavaroiden arvon (laskun arvo) perusteella. Valmistajan on harkintansa mukaan vapautettava asiakkaalle tämän omistusoikeussopimuksen nojalla myönnetyt arvopaperit asiakkaan pyynnöstä, jos arvopapereiden arvo ylittää todistettavasti valmistajan maksamatta olevat saatavat yli 20 prosentilla.

8. Takuu

a. Valmistaja vastaa lakisääteisen takuun puitteissa tavaroiden luovuttamisesta asiakkaalle laskettavan lakisääteisen ajanjakson ajan virheistä, jotka olivat olemassa tavaroiden asiakkaalle luovutuksen yhteydessä. Kun myydään käytettyjä tavaroita tai RMA-tavaroita, sovelletaan kyseisessä artiklassa mainittua takuuaikaa. Lisätakuu tai -takuuvaatimukset eivät ole voimassa. Valmistajan toimittamat tavarat ovat toimitushetkellä virheettömiä suunnittelunsa ja kuntonsa osalta. Pienet poikkeamat kaupan kohteen laadun, värin ja muodon suhteen eivät ole virhe, siltä osin kuin ne ovat tavanomaisia näissä kaupoissa ja ovat kohtuullisia asiakkaalle. Materiaalivirheitä koskevia väitteitä ei voida esittää, jos asiakas on muuttanut tuotetta tai kolmas osapuoli on asettanut sen väärin, asentanut sen virheellisesti, huoltanut, korjannut, käyttänyt tai altistanut ympäristöolosuhteille, jotka eivät täytä valmistajan asennusvaatimuksia, paitsi jos asiakas osoittaa, että nämä olosuhteet eivät ole syynä puutteeseen tai vikaan.

Valmistaja ei ole vastuussa toimitettujen tavaroiden käytettävyydestä tiettyyn tarkoitukseen, vaikka käyttäjän tietystä tavaroiden käytöstä olisi keskusteltu sopimuksen tekemisen yhteydessä. Valmistaja ei takaa, että ohjelmiston toiminnallisuus vastaa asiakkaan vaatimuksia, eikä sitä, että sopimuksen tuotteet toimivat yhdessä asiakkaan valitsemassa kokoonpanossa. Takuu ei ole voimassa, jos toimitetut tavarat vikaantuvat vain kyseisten tuotteiden normaalilla nopeudella. Vastuu virheistä ei ole voimassa, jos tuotteiden sarjanumerot, tyyppimerkinnät tai vastaavat merkinnät on poistettu tai tehty lukukelvottomiksi.

b. Jos on olemassa merkittäviä vikoja, valmistaja päättää korjata tai korvata ne, tai antaa hyvityksen. Takuuvastuu virheistä tai käyttäjän sovitusta tuotteista poikkeamisesta rajoittuu korjaamiseen tai tavaroiden palauttamiseen palautettujen tavaroiden arvoa vastaavaa korvausta tai hyvitystä vastaan. Jos valmistaja on alussa valinnut korjauksen tai vaihdon, sovelletaan seuraavaa: Jos valmistajalla ei ole mahdollisuutta korjata tai korvata tuotetta siksi, että siihen liittyy suhteettomia kustannuksia, tai jos valmistaja ei korjaa virheitä kirjallisesti asetetussa kohtuullisessa lisäajassa, asiakkaalla on oikeus ostohinnan alennukseen tai ostosopimuksen peruuttamiseen.

Jos valmistajan toimittaa tilalle korvaavan tuotteen, asiakkaan on luovutettava viallinen tuote. Peruuttamisen yhteydessä asiakkaalle hyvitetään summa, joka syntyy ostohinnasta vähennettynä toteutuneen käytön lisäarvoilla. Toteutuneen käytön lisäarvon määrittämisessä otetaan huomioon ostajan esineen käytön ja odotettavissa olevan kokonaistaloudellisen vaikutusajan välinen suhde (ks. nykyarvoluettelo).

c. Lisätöihin liittyvistä kuluista vastaa valmistaja vain siltä osin kuin ne ovat aiheellisia yksittäistapauksissa, erityisesti tavaroiden ostohinnan suhteessa. Kulujen korvaus on rajoitettu enintään 2 prosenttiin tavaroiden alkuperäisestä arvosta.

d. Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa vastaanotettujen tavaroiden mahdolliset puutteet, niiden luonne ja mahdollisten perusteltujen ominaisuuksien olemassaolo siinä määrin kuin se on asiakkaan suoritettavissa heti tavaroiden saapumisen jälkeen. Ilmeisistä virheistä on ilmoitettava kirjallisesti heti, kun käyttäjä on ne havainnut. Jos ilmoitusta virheestä ei saada 7 kalenteripäivän kuluessa toimituspäivästä, tavarat katsotaan hyväksytyiksi.

Jos asiakas myy tai käsittelee tavaroita eteenpäin, hän hyväksyy niiden olevan vapaat puutteista ja hyväksyy toimituksen vaatimustenmukaisuuden. Näin ollen takuu tuotteille, jotka on jo käsitelty tai jotka on jälleenmyyty edellä mainitun vikojen määräajan päätyttyä, on poissuljettu niiden virheiden osalta, jotka olisi voitu tunnistaa asianmukaisella tarkastuksella.

e. Tavaroiden palauttamisesta virheen tai muun sopimuksellisen toimituksen takia on sovittava valmistajan kanssa, ja se on sallittua vain viittaamalla toimituksen kuljetusasiakirjan/laskun numeroon. Asiakkaan on vastattava vahingossa tapahtuvan kulumisen ja vahingossa tapahtuvan katoamisen riskistä siihen asti, kunnes valmistaja palauttaa tuotteet.

f. Tavaroiden normaali kuluminen on aina takuun ulkopuolella. Tämä pätee myös asiakkaan aiheuttamaan virheellisellä tavalla tehtyyn käsittelyyn ja asennukseen sekä puhdistukseen. Asiakkaan näistä toimista johtuvan vian korjaamiseksi valmistaja laskee korvauksensa vastaavien voimassa olevien hintojen perusteella. Korjaus- ja vaihtotoimituksissa vastaava takuu koskee alkuperäisiä tuotteita ja vain sovellettavan takuuajan päättymiseen saakka.

g. Vikojen poistamiseksi asennettujen osien osalta asiakkaalla on vaatimusoikeus materiaalivikoja koskeviin vaatimuksiin myyntisopimuksen mukaisen tuotteen takuuajan päättymiseen saakka.

h. Jos takuuvaatimuksen tarkistaminen osoittaa, että virheitä ei ole, valmistaja laskuttaa tarkastus- ja korjauskustannuksista vastaavien sovellettavien hinnastojen mukaisesti.

i. Takuupalvelut koskevat yksinomaan tavaroiden valmistajaa, jolle kaikki vaatimukset on esitettävä. Valmistajaa koskevat takuuvaatimukset ovat saatavissa vain suoralle asiakkaalle, eikä niitä voida siirtää.

9. Vastuut

a. Olemme vastuussa alayhtiöittemme ja edustajiemme tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta, riippumatta siitä, missä määrin se on aiheuttanut vahinko elämälle, keholle tai terveydelle.

b. Olemme edelleen vastuussa alayhtiöittemme ja edustajiemme lievästä huolimattomuudesta, mikäli tapahtuu toteuttamisen mahdottomuutta, suorituksen laiminlyöntiä, takuun laiminlyöntiä tai muu olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomus. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat ne, joiden toteuttaminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen ja joiden noudattamiseen voit säännönmukaisesti luottaa. Näissä tapauksissa vastuumme rajoittuu sellaisiin tyypillisiin vaurioihin, joita pystyimme kohtuudella ennakoimaan sopimuksen tekemisen yhteydessä.

c. Lukuun ottamatta näiden yleisten ehtojen kohdissa a. ja b. mainittua vastuuta, muut vastuut ovat poissuljettuja. Tämä koskee kaikkia vaatimuksia sopimusvelvoitteiden rikkomiseen ja vahingonkorvausvastuuseen liittyen, mutta ei vastuusta virheistä sopimuksen tekemisen yhteydessä.

d. Kaikki näiden yleisten ehtojen vastuun rajoitukset a.–c. koskevat myös alayhtiöittemme ja edustajiemme etua.

e. Tuotevastuulain mukaiset vaatimukset pysyvät ennallaan.

10. Pidätys- ja kuittauskielto

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää pidätysoikeutta valmistajan vaatimuksia kohtaan, ellei valmistaja ole laillisesti vahvistanut tai tunnustanut sitä kirjallisesti. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta kuitata vaatimuksia valmistajaa vastaan.

11. Tekijänoikeudet

Asiakas saa käyttää asiakkaalle toimitettuja asiakirjoja ja piirustuksia sekä rakentavia palveluita ja ehdotuksia tilattujen tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen osalta vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta saattaa näitä asiakirjoja kolmansien osapuolien saataville tai tehdä niistä julkaisuja ilman valmistajan suostumusta.

12. Tuomiovalta/oikeudenkäyntipaikka

Liikesuhteisiin valmistajan kanssa liittyvät velvoitteet on täytettävä valmistajan rekisteröidyssä toimipaikassa, Aachenissa. Aachen on yksinomainen lainkäyttöpaikka kaikille liikesuhteesta johtuville nykyisille ja tuleville saamisille, mukaan lukien vekselit ja sekit. Sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta YK:n myyntilakia.

13. Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelun käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää ns. evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseen ja jotka mahdollistavat sivuston käytön analysoinnin. Evästeen avulla tiedot tämän sivuston käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Jos IP-anonymisointi on aktivoitu sivustolla, Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa tai muun Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen alueella ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, missä se lyhennetään. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, laatiakseen verkkosivuston aktiviteettiraportteja ja tarjoamalla verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google Analyticsin yhteydessä toimitettua IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen toimittamiin tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmiston vastaavalla asetuksella. Huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et ehkä voi käyttää täysin kaikkia tämän sivuston toimintoja. Lisäksi voit estää Googlea saamasta evästeen tuottamia tietoja, sivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja muita Googlen toimittamia tietoja, kun lataat ja asennat selaimen laajennuksen, joka on saatavana seuraavan linkin kautta: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Voit estää Google Analyticsin tietojen keräämisen napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Opt-out-eväste asetetaan estämään myöhempi tietojen kerääminen tällä sivustolla vierailuilla:
poista Google Analytics käytöstä

Lisätietoja käyttöehdoista ja yksityisyydestä, katso http://www.google.com/analytics/terms/de.html tai https://www.google.de/intl/de/policies/. Huomaa, että tällä sivustolla Google Analyticsia on laajennettu koodilla ”gat._anonymizeIp ();” IP-osoitteiden nimettömän keräämisen varmistamiseksi (ns. IP-peittäminen).

14. Yksityisyyden suoja ja loppusäännökset

Valmistajalla on oikeus tallentaa ja käsitellä asiakkaan toimittamia tietoja sähköisesti. Tietojen poistaminen vaatii kirjallisen ilmoituksen. Valmistajalla on oikeus välittää sopimusasiakirjoihin perustuvia tai sopimuksen toteuttamiseen tarvittavia asiakastietoja kolmansille osapuolille, erityisesti luottolaitoksille ja sopimuskumppaneille, jos tämä palvelee tilauksen käsittelyä. Valmistaja noudattaa sovellettavia tietosuojamääräyksiä.

Jos näiden yleisten ehtojen yksittäinen määräys tai asiakkaan kanssa tehtyjen muiden sopimusten yhteydessä oleva määräys tulevat tai muuttuvat tehottomiksi, muiden määräysten voimassaolo pysyy ennallaan. Pätemättömän määräyksen osalta sopimuspuolet sitoutuvat jo nyt laatimaan korvaavan määräyksen, joka on mahdollisimman lähellä tarkoitettua merkitystä. Tällöin pätemätön määräys korvataan määräyksellä, joka on lähinnä pätemättömän määräyksen asiasisällöllistä tarkoitusta.