Almindelige forretningsbetingelser

Generelle forretningsvilkår og -betingelser for Cyrus Technology GmbH


Leveringer, tjenester og tilbud fra Cyrus Technology GmbH (i det følgende benævnt “Brugeren”) sker udelukkende på grundlag af disse generelle forretningsvilkår og -betingelser. De er derfor også gældende for alle fremtidige forretningsforbindelser, selvom de ikke udtrykkeligt er aftalt igen. Dette gælder også, hvis Brugerens levering til kunden finder sted, med fuld viden om modstridende eller forskellige vilkår og betingelser angivet af kunden, uden nogen forbehold af rettigheder. Disse vilkår og betingelser anses for accepteret senest efter modtagelse af de bestilte varer eller tjenester.

Eventuelle afvigelser fra disse generelle forretningsvilkår og -betingelser kan kun gyldige, hvis de ledsages af en skriftlig bekræftelse fra Brugeren.

1. Opsigelse af kontrakt en

a. Brugerens tilbud og priser på de enheder, der sælges af Brugeren, er ikke bindende. Produktbeskrivelser såvel som data og dokumenter om enheder, der distribueres af Brugeren, må kun anvendes som reference og repræsenterer ikke en garanti, der stilles til udsigt.

b. Bestillinger foretaget af kunderne betragtes som bindende tilbud, der kan accepteres af Brugeren enten ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse, eller ved at sende de bestilte produkter ud til køberen sammen med den tilhørende faktura. Hvis varer, der bestilles via en bestilling, ikke er blevet accepteret inden for en måned fra datoen for ordrebekræftelsen, er Brugeren ikke længere forpligtet til at levere varerne. Kunden er stadig forpligtet til at behandle og acceptere de bestilte varer.

c. I tilfælde af, at kunden bestiller varer via onlinebutikken, bekræfter Brugeren modtagelsen af ordren så hurtigt som muligt. Modtagelsesbekræftelsen repræsenterer ikke en juridisk bindende accept af ordren. Dette er forbeholdt ordrebekræftelsen.

d. Ordrebekræftelsen bliver en del af kontrakten. Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen, så snart vedkommende modtager den for derved at sikre, at indholdet er korrekt.

2. Leveringsfrister og -datoer, fortrydelsesret

Leveringsdatoer eller -frister aftales skriftligt, uanset om de er bindende eller ikke-bindende.

Indgåelsen af ​​kontrakten er underlagt forbehold om, at Brugerens leverandører leverer de korrekte varer rettidigt til Brugeren. Dette gælder kun, hvis Brugeren ikke accepterer manglende levering, især hvis der blev afsluttet en afdækket transaktion med Brugerens leverandør. Kunden vil straks blive underrettet om, at produktet ikke er tilgængeligt. Hvis betaling allerede har fundet sted, vil refusionen blive udført straks.

Forsinkelser ved levering, og levering af tjenester, der er et resultat af force majeure og andre begivenheder, hvilket i betydelig grad gør leveringen vanskeligere eller umulig for Brugeren – herunder især strejke, lockout, statslige direktiver, væsentlige ændringer i energiomkostninger, transportomkostninger eller andre relevante tilknyttede omkostninger osv., også selvom de påvirker vores leverandører eller deres egne leverandører – er denne heller ikke ansvarlig for bindende leveringsdatoer og frister.

De førnævnte forsinkelser i levering eller levering af tjenester giver begge parter ret til, inden for en passende tidsramme på tre uger fra det tidspunkt, hvor de blev bekendtgjort med forsinkelsen og årsagen dertil, at kræve en ændring af kontrakten, der afspejler de ændrede omstændigheder, eller at kræve kontrakten annulleret i henhold til kontraktens ophævelsesbestemmelser som beskrevet i §§ 346 ff. BGB (tysk civilret).

Sådanne omstændigheder giver Brugeren ret til at udsætte leveringen eller servicen i en periode, der modsvarer varigheden af ​​hindringen, hvortil der kommer et rimeligt tidstillæg for opstartstid, eller til at ophæve kontrakten helt eller delvis for den del, der endnu ikke er opfyldt. Såfremt hindringen fortsætter i mere end tre måneder, er kunden efter en rimelig frist, berettiget til at trække sig ud af den del af kontrakten, der endnu ikke er blevet opfyldt. I tilfælde af at leveringstidspunktet bliver udskudt, eller såfremt Brugeren frigøres fra sin forpligtelse, kan køberen således ikke fremsætte nogen erstatningskrav.

Varerne, som Brugeren har leveret til kunden, må ikke eksporteres ud af det aftalte destinationsland. Såfremt varerne alligevel eksporteres, er eksporten betinget af godkendelse i henhold til loven om udenrigshandel i Forbundsrepublikken Tyskland henholdsvis landet for varens oprindelse. I dette tilfælde er kunden eneansvarlig for at ansøge om autorisationen.

3. Priser

Alle pristilbud og priser, der ikke er omfattet af ordrebekræftelsen, er uforpligtende samt uden forpligtelser og kan til enhver tid ændres af Brugeren.

Alle priser inkluderer hverken omkostninger til transport, emballering eller forsikring.

4. Betalingsbetingelser

Købsprisen, og priserne for yderligere tjenester, forfalder øjeblikkeligt og uden fradrag til betaling, når købsgenstanden er overdraget, eller når fakturaen er modtaget, medmindre der skriftligt ikke er aftalt andre betalingsbetingelser forud for handlen. En betaling betragtes som værende modtaget og afsluttet, så snart Brugeren har råderet over det skyldige beløb. På trods af modstridende bestemmelser fra kunden, har Brugeren ret til at kreditere kundens første betalinger på dennes ældre gæld. Når sådan en modregning har fundet sted, skal kunden informeres. Såfremt der allerede er påløbet omkostninger og renter, har Brugeren ret til først at modregne betalingen i omkostningerne, dernæst i renterne og afslutningsvis i hovedgælden.

Brugeren har ret til at overføre krav, der stammer fra forretningsforhold.

I tilfælde af at kunden ender i misligholdelse af afviklingen af ​​et eller flere krav, gør sig skyldig i ikke at overholde andre væsentlige kontraktlige forpligtelser, eller såfremt Brugeren bliver opmærksom på omstændigheder, der sandsynligvis reducerer kundens kreditværdighed, herunder især betalingsstandsning, tilbagebetaling, afventende konkurs eller insolvens, forfalder alle krav straks. Desuden er Brugeren berettiget til at opkræve normale bankrenter, dog mindste en morarente på 8 % over ECBs basisrente, i tilfælde af misligholdelse af betaling. Ligeledes forbeholder Brugeren sig retten til at fremsætte yderligere krav, der bunder i misligholdelse af betaling. Såfremt kunden misligholder en betaling, er brugeren berettiget til, uden at dette berører deres rettigheder i henhold til §§ 286 ff., 324ff. BGB (tysk civilret), at tilbageholde andre aftalte eller fremtidige leverancer eller alternativt kun at udføre disse mod forudbetaling eller ved kontant afregning i forbindelse med leveringen. Såfremt levering på efterkrav ikke accepteres af kunden, har Brugeren ret til at sælge varerne, på kundens eller egen regning, uden at dette berører Brugerens andre kontraktmæssige rettigheder, og sidenhen debitere kunden for forskellen mellem den aftalte købspris, og den pris, der blev opnået ved nødsalget.

Kunden kan kun modregne krav mod Brugeren, såfremt kundens modkrav er ubestridt, eller der findes et retligt bindende dokument. Kunden kan kun hævde en ret til tilbageholdelse, for så vidt den er baseret på krav fra salgskontrakten.

Kunden skal afholde alle gebyrer, omkostninger og udgifter, der er afholdt i forbindelse med vellykket retsforfølgelse uden for Tyskland.

5. Tillæg til kontrakten og / eller tilføjelser

Gyldigheden af ændringer og/eller tillæg samt mundtlige aftaler kræver en skriftlig bekræftelse fra Brugeren. Brugerens salgspersonale har ikke beføjelse til at indgå mundtlige tilføjelser til kontrakten, eller give mundtlige tilsagn omkring forhold, der går ud over indholdet af den skriftlige kontrakt.

6. Overførsel af risiko

Så snart Brugeren har overdraget varerne til speditøren, transportøren, et andet transportfirma brugt til forsendelse eller enhver anden person, der er autoriseret til transport, overføres risikoen for utilsigtet forringelse eller ulykke til kunden. Forsendelsesmåden, inklusive emballering og beslutningen om, hvorvidt varerne skal leveres til kunden via et indenlandsk distributionslager eller via en udenlandsk producent/leverandør, sker efter Brugerens skøn, medmindre der tidligere blev indgået en anden aftale.

Omkostninger til transport, forsendelse og emballering faktureres derefter til kunden.

7. Ejendomsforbehold

Varerne, der er leveret af Brugeren, forbliver Brugerens ejendom, indtil alle deres nuværende og fremtidige krav mod kunden, for så vidt de er relateret til de leverede varer, er opfyldt. Såfremt der i forbindelse med afvikling af kravene anvendes en procedure for veksler eller checks, opretholdes ejendomsforbeholdet indtil afslutningen af ​​denne procedure.

Kunden har kun ret til at videresælge de reserverede varer under forbehold for ejendomsforbehold, samt kun i forbindelse med korrekt forretningsdrift. Som en sikkerhedsforanstaltning overdrager kunden alle forfaldne krav, der er opstået ved videresalg eller af andre juridiske grunde i forbindelse med reserverede varer, til Brugeren.

Derudover har kunden ikke ret til at bortskaffe varerne ved pantsættelse eller overdragelse af sikkerhed. Kunden har ret til at inddrive de tildelte krav i sit eget navn. Såfremt kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser på korrekt vis, kan denne inddrivelsestilladelse tilbagekaldes. De beløb, der inddrives som et resultat af inddrivelsestilladelsen, administreres af kunden på forvaltningsbasis og under separat opbevaring samt bogføring for Brugeren.

Kunden skal straks informere Brugeren om enhver adgang eller krav på reserverede produkter fra tredjepart, og udlevere de nødvendige dokumenter. Samtidig er kunden forpligtet til at underrette tredjeparten om Brugerens ejendomsforbehold. Omkostningerne ved eventuelle indgreb fra Brugeren mod kreditoren eller andre tredjeparter, der får adgang til de reserverede varer, afholdes af kunden.

Såfremt kunden er i strid med kontrakten (især i tilfælde af misligholdelse af betalingen), har Brugeren ret til at trække sig ud af kontrakten.

Enhver forarbejdning af de reserverede varer med andre varer, foretages af kunden på vegne af Brugeren, uden at denne er juridisk forpligtet til det. Såfremt Brugerens ejendomsret vedrørende de reserverede varer udløber pga. forarbejdning, forveksling eller blanding med andre varer, så aftales det hermed, at Brugerens medejerskab/ejerskab af objektet eller aktivet overdrages til Brugeren til en forholdsværdi (fakturaværdi). Dette objekt eller aktiv, der er skabt af kunden, opbevarer denne for Brugeren uden beregning. I tilfælde af videresalg af objektet eller aktivet, gælder ovennævnte overdragelse, til værdien af de reserverede varer, også for kundens krav fra videresalget.

De reserverede varer skal være tilstrækkeligt forsikret af kunden mod alle risici. De reserverede varer skal behandles omhyggeligt, opbevares separat og mærkes som sådan på Brugerens anmodning. Kunden trækker de kontraktmæssige, især forsikringsrelaterede eller skadelige krav mod Brugeren tilbage, der hidrører fra skade, ødelæggelse eller tab af de reserverede varer, i størrelsen af ​​værdien af de reserverede varer (fakturaværdi). Brugeren frigiver på anmodning de sikkerheder, der er tildelt vedkommende i henhold til bestemmelserne i denne tilbageholdelsesaftale, såfremt værdien af sikkerheden overstiger Brugerens åbne krav med mere end 20 %.

8. Garanti

a. Brugeren er, inden for rammerne af de lovpligtige garantikrav, ansvarlig for mangler, i varigheden af ​​de lovbestemte perioder beregnet fra levering af varerne til kunden, der er til stede ved udlevering af varerne til kunden. Garantiperioden anført i teksten gælder for salg af brugte varer eller RMA-varer. Yderligere garanti- eller garantikrav er udelukket. Varerne, der er leveret af Brugeren er fejlfri i deres udførelse og beskaffenhed, som det er normalt på tidspunktet for leveringen. Små afvigelser ved købsobjektet såsom kvalitet, farve, form udgør ikke en mangel, for så vidt de er sædvanlige, og er rimelige for kunden. Krav relateret til materielle fejl ved varen godtages ikke, såfremt produktet er blevet ændret, forkert installeret, vedligeholdt, repareret, anvendt af kunden, eller udsat for ydre forhold, der ikke svarer til fabrikantens installationskrav, medmindre kunden godtgør, at disse omstændigheder ikke er årsag til klagen.

Brugeren er ikke ansvarlig for anvendelsen af ​​de leverede varer til et specifikt formål, hvilket også gør sig gældende selvom Brugeren blev konsulteret omkring eventuel anvendelse af varerne i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Brugeren garanterer ikke, at softwarens funktionalitet opfylder kundens krav, og at de kontraherede produkter fungerer sammen som kunden måtte ønske det. Garantien bortfalder, såfremt de leverede varer kun har den andel af defekter, der er normalt for sådanne produkter. Produktansvaret bortfaller, såfremt serienumre, typenavne eller lignende mærker er blevet fjernet eller gjort ulæselige.

I tilfælde af materielle fejl ved varen har Brugeren mulighed for at udbedre fejlen, levere nye varer eller give et nedslag i prisen. Garantiforpligtelsen for varer, der er defekte eller afviger fra det aftalte produkt, er i øvrigt begrænset til den udbedring af fejlen eller til returnering af varerne og levering af nye varer eller kreditering for værdien af den returnerede vare. I tilfælde af, at Brugeren indledningsvis har valgt udbedring eller levering af nye varer, gælder følgende også: Såfremt Brugeren ikke er i stand til at rette op på manglen eller levere nye varer, er dette forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, eller Brugeren ikke afhjælpe manglerne inden for en rimelig frist, der er fastsat skriftligt, er kunden berettiget til en reduktion af købsprisen eller til at annullere købsaftalen.

Såfremt Brugeren leverer et erstatningsprodukt med henblik på supplerende ydelse, skal kunden udlevere det defekte produkt. I tilfælde af fortrydelse krediteres kunden et beløb, der svarer til købsprisen minus værdien af fordelene ved anvendelse. Med henblik på at fastsætte fordelene ved anvendelse tages der udgangspunkt i forholdet mellem køberens anvendelse af objektet og den forventede samlede brugstid (se listen over kreditering til dagsværdi).

c. Brugeren betaler kun udgifter i forbindelse med den supplerende ydelse, for så vidt de er passende i det enkelte tilfælde, især i forhold til varens købspris. Refusion af udgifter er begrænset til højst 2 % af den oprindelige værdi af varen.

d. Kunden er umiddelbart efter varens ankomst forpligtet til at kontrollere de modtagne varer for eventuelle fejl, deres beskaffenhed og de konkrete henholdsvis garanterede egenskaber i det omfang, som er normalt ved køb af varer. Umiddelbart efter, at de er identificeret, skal åbenbare fejl meddeles Brugeren. Såfremt meddelelsen om fejl ikke fremsendes inden for 7 kalenderdage fra leveringsdatoen, betragtes varerne som værende godkendt.

Såfremt kunden sælger eller yderligere forarbejder varerne, anerkender vedkommende at varerne er fejlfri og leveringen kontraktmæssigt er korrekt. Som et resultat annulleres garantien for varer, der allerede er forarbejdet, solgt efter udløbet af den førnævnte frist for varsel om mangler, der kan konstateres i løbet af en korrekt undersøgelse.

e. Returnering af varer på grund af mangelfuld eller anden ikke-kontraktmæssig levering skal aftales med Brugeren og er kun tilladt med særlig henvisning til følgesedlen/fakturanummer. Kunden bærer risikoen for utilsigtet forringelse og utilsigtet tab af varerne, indtil varerne returneres til Brugeren.

Slid på varen er under alle omstændigheder udelukket fra garantien. Dette gælder også forkert håndtering, installationsfejl samt fejl i forbindelse med rengøringen forårsaget af kunden. For reparation af defekter på varer, som er forårsaget af kunden, beregner Brugeren tjenesten i henhold til de aktuelt gyldige priser. Ved udbedring eller levering af nye varer gælder den samme garanti som for de originale varer, dog kun indtil udløbet af den lovbestemte forældelsesperiode.

g. For de dele, der er anvendt til udbedring af mangler, kan kunden fremsætte krav indtil udløbet af forældelsesperioden for varerne fra købekontrakten.

h. Såfremt kontrollen af fejlene viser, at der ikke er en kvalitetsdefekt, beregnes omkostningerne til kontrol og reparation af Brugeren efter de gældende gyldige beregningssatser.

i. Garantier er udelukkende for producenten af varer og skal fremsættes mod dem. Garantikrav over for Brugeren er kun for den umiddelbare kunde og kan ikke overføres.

9. Ansvar

a. Vi er ansvarlige for forsætlig og grov uagtsom opførsel af vores virksomhedsorganer og agenter samt for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred uanset om graden af ​​erstatningsansvar.

b. Vi er endvidere ansvarlige for mindre tilfælde af uagtsomhed fra vores virksomhedsorganers og agenters side i tilfælde af umulig, misligholdelse, manglende overholdelse af en garanti eller brud på enhver anden materiel kontraktlig forpligtelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse muliggør korrekt udførelse af kontrakten i første omgang, og på hvis overholdelse Brugeren regelmæssigt kan stole på. I disse tilfælde er vores ansvar begrænset til sådanne typiske skader, som vi med rimelighed måtte forvente ved kontraktens indgåelse.

c. Et ansvar i henhold til a. og b. om disse generelle vilkår og betingelser ud over vores ansvar er udelukket. Dette gælder for alle krav om overtrædelse af kontraktlige forpligtelser og for krav, der opstår som følge af erstatning, men ikke for erstatningsansvar ved kontraktens indgåelse.

d. Alle ansvarsbegrænsninger i henhold til a. til c. i disse generelle vilkår og betingelser gælder også til fordel for vores virksomhedsorganer og agenter.

e. Krav i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

10. Ret til tilbageholdelse og modregning

Kunden har ikke ret til at udøve en ret til tilbageholdelse af brugerens krav, medmindre de er juridisk etablerede krav eller anerkendt af brugeren skriftligt. Kunden har heller ikke ret til at modregne eksisterende krav mod brugeren.

11. Ophavsret

Dokumenter og tegninger leveret til kunden samt konstruktive tjenester og forslag til design og fremstilling af bestilte dele leveret af os, må kun bruges af kunden til det tilsigtede formål. Kunden har ikke ret til at stille disse dokumenter til rådighed for tredjepart uden samtykke fra Brugeren eller til at gøre dem genstand for publikationer.

12. Jurisdiktion/sted for opfyldelse

Forpligtelserne, der følger af forretningsforholdet, som er indgået med Brugeren, skal opfyldes på deres hjemsted i Aachen. Aachen er den eksklusive domstol for alle aktuelle og fremtidige krav, herunder veksler og kontrol fra forretningsforholdet. Det er udelukkende tysk lov, der er gældende med undtagelse af EU-købeloven.

13. Brug af webanalysetjenesten udviklet af Google Inc.

Dette websted anvender Google Analytics, der er en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc (“Google”). Google Analytics anvender såkaldte “Cookies” og tekstfiler, som bliver gemt på din computer og som muliggør en analyse af dit brug af webstedet. Informationerne om brugen af hjemmesiden som genereres af denne cookie, overføres normalt på en server af Google i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside vil Google dog forkorte din IP-adresse inden for EU’s medlemsstater, eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil din IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger Google denne information til at analysere din brug af hjemmesiden, sammensætte rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at levere yderligere til brugen af hjemmesiden og de til internettet knyttede tjenesteydelser overfor hjemmesidens operatør. IP-adressen leveret af Google Analytics fra din browser er ikke fusioneret med andre data fra Google. Du kan forhindre at cookies bliver gemt via en tilsvarende indstilling af din browser software. Vi gør dog opmærksom på, at der i dette tilfælde ikke kan bruges alle hjemmesidens funktioner. Derudover kan du forhindre Googles behandling af dataene (inklusive din IP-adresse) relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) såvel som behandlingen af disse data af Google ved hjælp af nedenstående link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). for at downloade og installere det tilgængelige browser-plugin.

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine data ved at klikke på linket herunder. Der oprettes en opt-out-cookie, der forhindrer den fremtidige indsamling af dine data, når du besøger webstedet:
Deaktivere Google Analytics

Yderligere oplysninger om vilkår for brug og databeskyttelse kan findes her http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhenholdsvis på https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi vil gerne informere dig om, at Google Analytics har modtaget et tilføjelse, „gat._anonymizeIp ();“ for at garantere anonym registrering af IP-adresser.

14. Databeskyttelse og endelige bestemmelser

Brugeren har ret til elektronisk at gemme og behandle de data, som kunden har indsendt til virksomheden. Sletning af dataene kræver en skriftlig anmodning. Brugeren har derefter ret til at videregive kundedata, der stammer fra kontraktdokumenterne, eller som er nødvendige for udførelsen af ​​kontrakten, til tredjepart, især til kreditinstitutter og kontraktpartnere, hvis dette er formålet med ordrehåndteringen. De relevante bestemmelser om databeskyttelse skal overholdes af brugeren.

Hvis individuelle bestemmelser i disse generelle vilkår eller betingelser er eller bliver ugyldige i henhold til andre aftaler med kunden, forbliver effektiviteten af ​​de resterende bestemmelser upåvirket. For så vidt angår den ugyldige del, er de kontraherende parter allerede forpligtet til at fastlægge en forordning, der er så tæt som muligt på den ønskede succes under hensyntagen til juridiske krav. I dette tilfælde erstattes den ugyldige bestemmelse med en regel, der er tættest på det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse.